top of page

Авукат Дилбади Гасимовун хукук буросу._цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_

Турк дилинде сахифе

 

Авукат Дилбади Гасимов Франсда хукук факултесини битиререк 2009 сенесинде Страсбоург Унверситесинде Доктора иапмıсдıр. Бундан сонра Аврупа Консеии'нде ве Холланда'да булунан Улусларарасı Цеза Махкемеси'нде хукукцу оларак фаалииет гостермис, Страсбоург Университеси тарафıндан иаиıнланан хукук дергиси едитору гоирминини.

 

Авукатлıк окулуну Франса'да битирдиктен сонра Франса'нıн Страсбоург сехринин баросунда уие олмустур ве су бу сехирде авукат гиби цалıсıиор.

 

Дилбади Касıмовун авукат буросу Аврупа'нıн меркези саиıлан ве Аврупа Инсан Хакларı Махкемеси'нин булундугу Страсбоург сехринин меркезинде булунмактадıр.

 

Дилбади Гасıмов авукатлıк фаалииетини Франсıз авукатларла исбирлиги бициминде хаиата гециререк, Франсıз ве улусларарасı махкемелер онунде мустерилеринин хакларıнı савунуиор.

 

Дилбади Гасıмов кендиси Азербаицанлı олуб, Туркцеииде билмекдедир.

Сиркетлер Хукуку

Тицарет Хукуку

Цеза Давалари

Иабанцилар хукуку

БоСанма Давалари

Улусларарасı хукук


Аврупа Инсан Хакларı Махкемесине басвуру.

 

Инсан Хакларı ве Улусларарасı егитимини диккате аларак Дилбади Гасıмов кенди мустерилерини Аврупа Инсан Хакларı Махкемесинде_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф5.

 

Аврупа Инсан Хакларı Махкемеси 47 уие улкелере карсı сикаиетлери инцелемеие иеткилидир. Боилеце, хакларı ихлал олмус хер кес Аврупа Инсан Хакларı Махкемесине басвурма иеткисне сахибдир.

 

Аврупа Хукук консептıнде вазгецıлмез олмус ве базен адалет ıцıн сон умут оларак горулуиор.

 

Аврупа Инсан Хакларı Махкемеси кабул етдиии сикаиерлерин иалнıзца бир кıсмıнı герцектен есаса илискин кабул едир. Аслıнда, Аврупа Махкемеси сикаиетлерин 95%'сини асıлсıз олдугуну неденле кабул етмез. Аврупа Махкемеси'не гитмеден онце уигунлук критерлеринин иерине гетирилмесини контрол етмек онемлидир.

 

Биз насıл цалıсıрıз?

 

Аврупа Инсан Хакларı Махкемеси кабул етдиии сикаиерлерин иалнıзца бир кıсмıнı герцектен есаса илискин кабул едир. Аслıнда, Аврупа Махкемеси сикаиетлерин 95%'сини асıлсıз олдугуну неденле кабул етмез. Аврупа Махкемеси'не гитмеден онце уигунлук критерлеринин иерине гетирилмесини контрол етмек онемлидир.

 

Тум сикаиетлер Аврупа махкемесı'не гетирилемез. Итıраз досианıзı ислеме сокмадан онце басарı оранıнıзıн контролу онемлидир. Бу оранıн аирıнтıлı контролу тарафıмıздан контрол едилецекдир.

 

Боилеликле,махкемеие басвурмадан онце _цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_бизим буро сизин казанма сансıнıзı инцелииор ве сизе герекли тавсииелери верииор.

 

 

Илетисим;

 

67 руе Боецклин, 67000 Стразбур

Такве. (+33) 03 67 07 96 78

Лука. (+33) 07 45 09 40 41

Факс: (+33) 09 57 40 09 25

Маил: инфо@авоцат-гасимов.цом

ввв.авоцат-гасимов.цом

bottom of page