top of page

Право на правично суђење

Avocat Strasbourg

1. Свако има право да његов случај буде саслушан_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_фер, јавно и у разумном року, пред независним и непристрасним судом, установљеним законом, који ће одлучивати или о споровима око њихових права и грађанских обавеза, или основаност било које кривичне пријаве против њега. Пресуда се мора донети јавно, али штампа и јавност могу бити затворени за судницу током целог или дела суђења у интересу морала, јавног реда или националне безбедности у демократском друштву, _цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_ када то захтевају интереси малолетника или заштита приватности страна у суђењу, или у мери коју суд сматра неопходном, када би у датим околностима посебан публицитет могао штетити интересима правде.

2. Свако ко је оптужен за кривично дело претпоставља се_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_инноцент док му се не докаже кривица у складу са законом.

3. Сваки оптужени има право на:_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_

а) да буде обавештен, што је пре могуће, на језику који разуме и на детаљан начин, о природи и разлозима оптужбе против њега;

б) има времена и средстава неопходних за_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_припрему своје одбране;

ц) брани се сам или има помоћ браниоца_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_ по свом избору и, ако нема средстава да плати браниоцу, може да му бесплатно помаже адвокат из канцеларије, када то захтевају интереси правде;

д) да испита или да испита сведоке оптужбе и_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_да добије позив и испитивање сведока одбране под истим условима као и сведоци оптужбе;

е) да има бесплатну помоћ преводиоца, ако не_цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_разуме _цц781905-5цде-3194-бб3б-136бад5цф58д_или не говори језик који се користи на суду.

 

Невладина организација може да интервенише у име особе са тешком болешћу

 

 

У пресуди изреченој 17. јула 2014. против Румуније, Европски суд за људска права је одлучио да с обзиром на озбиљност болести младог ХИВ-позитивног Рома који болује од менталне болести, невладина организација може у његово име да Европски суд .

У овом случају Суд узима у обзир чињеницу да тужена држава није покренула никакав спор када је ова невладина организација покренула поступак на националном нивоу и чињеницу да дотично лице није стављено под старатељство или кустос. ._цц781905-5цде-3194- бб3б-136бад5цф58д_

bottom of page